وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اختیارات هیات مدیره در شرکتهای تجاری

با سلام – حدود اختیارات مدیران و مدیر عامل در شرکتهای تجاری یکی از مهمترین مسائلی است که در زمینه حقوق شرکتهای تجاری مطرح است، بالتبع بیشترین دعاوی قضایی در محاکم دادگستری نیز مستقیم و یا غیر مستقیم ناظر به مسایل مربوط به مدیران شرکت است که بیشترین دعاوی ارجاعی به وکیل تجاری داخلی و بین المللی را تشکیل می دهد.

این نیز امری بدیهی است، چرا که مدیران رکن اداره کننده شرکت تجاری شناخته می شوند و اقدامات راجع به اداره شرکت و اعمال حقوقی که ایشان انجام می دهد با حقوق اشخاص ثالث و سهامدارن اصطکاک پیدا می کند و بروز دعاوی متعدد از همین محل است.

مسایل مربوط به شرکتهای تجاری در امور سرمایه گذاریهای بین المللی و سرمایه گذاریهای خارجی نیز بسیار با اهمیت است، با اینکه به طور ذاتی حقوق شرکتهای تجاری خاستگاه داخلی دارد، اما با توجه به اینکه قالب مدیریت سرمایه ها در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (اگر چنانچه جوینت ونچر شرکتی مدنظر باشد) در نظام حقوقی شرکت تجاری یک کشور است.لذا به امور شرکتهای تجاری در این سایت همچون سایر امور تجارت بین المللی نگریسته می شود. همانگونه که می دانیم در شرکتهای سهامی اشخاص متعدد با کارکردهای گوناگون وجود دارند که هر یک حقوق و بالتبع مسئولیت حقوقی مخصوص به خود را دارند.اعضای شاغل در شرکتهای سهامی یا از اعضای اداره کننده شرکت هستند، مانند هیئت مدیره و مدیر عامل یا از ارکان نظارتی شرکت سهامی مانند بازرسی شرکت و یا از ارکانی که سیاستهای کلی شرکت را ترسیم می نمایند مانند مجامع عمومی شرکت.

از جمله اعضای اداره کننده شرکت،اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت هستند که اگر چه هر دواز ارکان و اعضای اداره کننده شرکت هستند با یکدیگر تفاوتهایی نیز دارند.

اغلب نیز از این دفتر پرسشهای مختلفی در خصوص مسئولیتها و تفاوتهای آنان صورت می گیرد.اعضای هیئت مدیره شرکت شامل رییس نایب رییس و اعضای هیئت مدیره هستند که به موجب ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت دارای اختیارات گسترده در خصوص فعالیتهای شرکت هستند در این خصوص ماده  ۱۱۸ فوق الذکر مقرر داشته است.

“جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند  مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد……….”

بنابر این اعضاء در صورت وجود شرایط موجود در ماده اشاره شده دارای اختیارات گسترده برای اداره و اخذ تصمیم هستند،حال آنکه مدیر عامل علی رغم تلقی عرف که وی را بالاترین مقام در شرکت و دارای اختیارات گسترده می داند در حقیقت نماینده شرکت و کارگزار هیات مدیره بوده و توسط هیات مدیره انتخاب و عزل میگردد.

به موجب ماده ۱۲۴ از قانون فوق الاشاره اختیارات مدیر عامل را هیئت مدیره مشخص نموده و هر زمان از ناحیه هیئت مزبور وی قابل عزل خواهد بود ماده ۱۲۴ لایحه در این رابطه بیان داشته است.

هیئت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند تبصره ماده مزبور نیز به صراحت بیان می دارد.هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

بنابر این، علی رغم اینکه اعضاء هیات مدیره در صورت وجود دو شرط مندرج در ماده ۱۱۸ لایحه، دارای اختیارات گسترده برای اداره شرکت هستند، اما مدیر عامل صرفا در حدود اختیاراتی که به وی بر اساس ماده ۱۲۴ از همین لایحه تفویض شده است دارای اختیار شناخته می شود.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

وکیل برای امور بین المللی شرکت

وضعیت حقوقی مدیر عامل در شرکتهای تجاری

قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *