تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی خواهد بود.

این خدمت همچنین شامل موارد زیر است:

 

 

 

 

 

برخی نوشته های مرتبط بااین بخش را می توانید در زیر مشاهده بفرمایید:

 

 

 

 

امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی تجاری