خدمات تخصصی حقوق تجارت در سه بخش ارائه می گردد.

فصل اول : تجارت بین المللی 

بخش اول: تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی که به زبان انگلیسی خواهد بود. این خدمت همچنین شامل موارد زیر است:

 • تهیه قراداد تجاری بین المللی به زبان انگلیسی
 • مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور
 • نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی
 • انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی

 

بخش دوم: مشاوره حقوقی بین المللی پیرامون موضوعات تجارت بین الملل

کلیه مشاوره های حقوقی که پیرامون موضوعات تجارت بین المللی رخ می دهد، که منجمله شامل موارد زیر خواهد بود.

 • مشاوره های حقوقی بین المللی راجع به امور حمل و نقل ریلی ، زمینی ، دریایی ، هوایی
 • مشاوره حقوقی به واحدهای صادرات و واردات شرکتهای بین المللی
 • مشاوره حقوقی امور ضمانت‌ نامه های اعتبارات اسنادی

 

بخش سوم: دعاوی و اختلافات تجارت بین المللی

دعاوی و اختلافات بین المللی در دو مرجع رسیگی می گردند. دادگاههای دولتی و مراجع بین المللی.

از این روی، خدمات حقوقی دعاوی بین المللی، از جمله شامل موار زیر هستند:

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه قانونی – چنانچه طرف دعوی یا اختلاف در داخل ایران باشد.
 • تنظیم و ارسال اظهارات حقوق – از طریق ایمیل رسمی
 • طرح و دفاع از دعوی و وکالت در مراجع داوری بین المللی در تمام کشورهای جهان
 • طرح و دفاع از ذعوی و وکالت در مراجع قضایی ایران
 • مشاوره طرح دعاوی و اختلافات بین المللی
 • حضور در جلسات مذاکرات حل و فصل دعاوی بین المللی در تمام کشورهای جهان
 • مذاکرات بین المللی برای حل و فضل اخلافات بین المللی

برخی از مطالب منتشره  مفید در خصوص دعاوی بین المللی توسط امیر آذرباد – وکیل دعاوی بین المللی

 

فصل دوم :  تجارت داخلی

خدمات حقوقی حقوق تجارت داخلی ، در دو  بخش زیر است.

بخش اول – قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری طیف بسیار گسترده ای از قراردادها را در بر می گیرد که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود. همچنین تنظیم – مشاوره – مذاکرات و حضور و در مذاکرات قراردادی نیز مشمول موارد زیر می گردد.

 • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
 • تنظیم قراردادهای جعاله
 • تنظیم قراردادهای مشارکت در تولید ، مشارکت در سرمایه گذاری ، مشارکتهای انتفاعی تجاری نظیر قراردادهای اتحاد ، قراردادهای جوینت ونچر ، قراردادهای فرانشایز
 • قرارداد ارائه خدمات تجاری نظیر قراردادهای قراردادهای بازاریابی ، قرارداد مشاوره های بازرگانی ، قراردادهای بیمه ، قراردادهای مشاوره ای استاندارد سازی
 • قراردادهای نصب و راه اندازی کارخانجات ، ساخت ، مهندسی
 • سایر قراردادهای تجاری میان تجار و کسبه و بازرگانان

 

بخش دوم- اختلافات، دعاوی و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری

دعاوی و اختلافات تجاری بسیار گسترده هستند، هر اختلافی که  در امور تجاری باشد ، می تواند مشمول بخش دعاوی و اختلافات تجاری باشد. اختلافات تجاری نیز در دو مرجع قضایی و داوری مورد رسیدگی قرار می گیرند.به برخی از آنها در ذیل اشاره می کنیم. .

 • دعاوی و اختلافات مطالبات وجوه
 • دعاوی اعلام و تایید فسخ ، اعلام بطلان ، دعوای اجرای تعهدات قراردادی ، دعاوی اثبات امور تجاری ، دعاوی خسارات قراردادی
 • دعاوی مطالبه وجه چک ، سفته ، برات ، و اسناد ذمه ای
 • دعاوی وثیقه ای ، دعاوی رهنی ، دعاوی تضمینات و ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی بانکی
 • دعاوی استرداد اسناد تجاری ، دعوای امور حق العمل کاری ، دعاوی امور دلالی و بروکری ، دعاوی حمل و نقل داخلی
 • دعاوی اسناد تجاری ، قبض انبار و سایر اسناد تجارتی

نوشته های راچع به امور حقوق تجارت داخلی