تجارت داخلی بخش تخصصی ای حقوق داخلی هر کشوی منجمله ایران است که به روابط تجار و بازگانان ، شرکتهای تجاری و موضوعات تجاری و بازرگانی اختصاص داده می شود.

تجارت داخلی یکی از تخصصی ترین موضوعات حقوقی نظام حقوقی ایران است.این بخش از حقوق دارای قوانین و مقررات بسیاری است که نیاز دارد به صورت ویژه و تخصصی در آن مورد بحث و بررسی کرد.

خدمات حقوقی حقوق تجارت داخلی در دو دسته قراردادها و دعاوی قابل تقسیم بندی خواهد بود که توسط امیر آذرباد وکیل امور تجاری ، ارادئه می گردد.

  • قراردادهای تجاری

تنظیم یک قرارداد امری بسیار فنی و تخصصی است. تنظیم یک قرارداد مستلزم شناخت و پیش بینی وضعیت ها و حالات گوناگون رابطه طرفین قرارداد و تسلط بر قوانین و ضوابط تجاری و بازرگانی در هر حوزه است.

تنظیم یک قرارداد تجاری از ابتدا که مذاکرات اغاز می گردد شروع شده و پس از تهیه پیش نویس و ارائه به طرف مقابل ادامه می یابد.

پس از ارائه نظرات و ملاحظات طرف دیگر، اعمال و یا رد آنها و یا حسب مورد تعیین یک جایگزین برای  موارد  اختلاف جدی طرفین  گام بعدی در تنظیم یک قرارداد تجاری است. پس از رد و بدل شدن قرارداد و ارائه نظرات و ملاحظات طرفین و بررسی موضوعات فنی توسط واحد های فنی و موارد حقوقی تجاری قرارداد آماده امضاء خواهد گردید.

کلیه این خدمات که راجع است به تنظیم قرارداد تجاری در حوزه حقوق تجاری ایران توسط دفتر حقوقی امیر آذرباد به گونه تخصصی ارائه می گردد.

 

اختلافات، دعاوی و مشاوره حقوقی تجاری راجع به قراردادهای تجاری و شرکتهای تجاری

علی رغم اینکه در اکثر موارد، طرفین یک قرارداد تجاری تا انتها رابطه خود را بدون مشکل ادامه می دهند، اما برخی از اوقات اختلافات در یک قرارداد تجاری رخ می دهد که نیاز به بررسی دارد. اختلافات می تواند راجع به تفسیر از یک یا چند ماده از یک قرارداد تجاری باشد.

همچنین می تواند اختلافات راجع به داخل بودن یک یا چند تعهد در یک قرارداد و یا خارج بودن اموری از تعهدات مندرج در یک قرارداد باشد. در مرحله اجرای یک قرارداد نیز می تواند اختلافات بروز نماید.

رسم در بازرگانی و تجارت این است که ابتدا، موارد به واحدهای فنی و حقوقی ارجاع تا با تشکیل یک هیئت یا برگزای نشست های حقوقی و فنی موضوع  اختلاف حل و فصل گردد.

به عنوان آخرین گزینه نیز، ارجاع یک اختلاف که طرفین نتوانسته اند نسبت به حل و فصل ان اقدام کنند به مراجع حل و فصل اختلاف متصور است.

در بیشتر قراردادهای تجاری، شرطی به عنوان شرط داوری وجود دارد که بیانگر صلاحیت داور برای رسیدگی و صدور رای است.اگر این چنین باشد اختلاف به داوری ارجاع می گردد، اگر نیز به دلایلی این شرط در قرارداد تعبیه نشده باشد و یا طرفین از آن با توافق عدول نمایند و یا به هر دلیلی اجرای شرط ممتنع گردد موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع می گردد.

کلیه این خدمات که راجع است به مشاوره های حقوقی، وکالت در مراجع داوری و یا دادگاه و همچنین چنانچه شخص اقای امیر اذرباد به عنوان داور تعیین شده باشد و یا بعدا تعیین گردد که جملگی  در حوزه حقوق تجاری ایران است، توسط دفتر حقوقی امیر آذرباد به گونه تخصصی ارائه می گردد.