خدمات حقوقی حقوق دعاوی بین المللی – داوری بین المللی مشتمل بر بخشهای زیر است:

الف- دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی

  • اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری
  • دفاع از دعوای بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی

 

ب- دعاوی بین المللی نزد مراجع قضایی

  • اقامه دعاوی بین المللی در مراجع قضایی ایران
  • دفاع از دعاوی بین المللی نزد مراجع قصایی ایران

 

امیر آذرباد – وکیل امور دعاوی بین المللی