شرکتهای تجاری امروز بیشترین روابط تجاری در سطح داخلی و بین المللی را به خود اختصاص داده اند.

قزع نظر از فعالبتها و روابط تجاری که یک شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، خود نظام شرکتهای تجاری نیز از حیث ساختار داخلی و روابطی که ارکان داخلی آن  دارد موضوع مباحث گسترده جقوقی است. تا آنجا که جقوق شرکتهای تجاری به عنوان رشته ای مستقل مطرح است.

حقوق صاحبین سهام،  مسئولیت و اختیارات مدیران و سایر ارکان شرکت ، مسایل حقوقی گسترده‌ای ای را در محافل حقوقی و تبعا موضوع پرونده های حقوقی و کیفری در دادگستری و مراجع داوری است.

دفتر حقوق امیر آذرباد خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه ارائه مینماید