با سلام،

قراردادهای تجاری داخلی، از حیث تنوع مانند قراردادهای تجاری بین المللی اند.اما با این تفاوت که در انها عنصر خارجی وجود ندارد.

بنابر این قرارداد چه از حیث قوانین حاکم بر تنظیم و انعقاد، از حیث اعتبار و از حیث اجرا، در قلمروی داخلی ایران بروز می یابد.

داخلی بودن قرارداد تجاری، به منزله کم اهمیت بودن آنها نیست، و یا اینکه تصور شود حجم مبلغ یا موضوع آنها کمتر از قراردادهای تجاری بین المللی است.

ممکن است یک قراداد تجاری بین المللی به ارزش چند صد هزار یورو  باشد برای فروش کالا، اما یک قرارداد مشارکت تجاری داخلی به دهها میلیارد تومان برسد.

با عنایت به اینکه، تنظیم قرارداد تجاری حرفه ای، یکی از مهمترین بخش های دفتر حقوقی را به خود اختصاص می دهد، لذا دفتر حقوقی امیر آذرباد ؛ نسبت به تنظیم و مشاوره قراردادهای تجاری، آمادگی ارائه خدمات خواهد بود.

دفتر حقوقی امیر آذرباد

وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

Www.lawoffices.ir