دعاوی حقوقی – دفتر وکالت آذرباد

بخش اول – دعاوی ملکی

 •  دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر
 • دعاوی تصرف
 • دعاوی خلع ید
 • دعاوی مشارکت در ساخت ( فسخ – بطلان – اجرا )
 • دعاوی بطلان معاملات
 • دعاوی ابطال اسناد انتقال ملک
 • ، مانند دعاوی اجرت المثل ایام تصرف ناشی از تصرفات
 • دعاوی مطالبه اجور معوقه
 • دعاوی تقسیم نامه
 • دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به اخذ پایانکار – الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • سایر دعاوی مطالبه خسارات وارده به املاک و سایر دعاوی راجع به اختلافات ملکی.
 • دعاوی اثبات مالکیت
 • دعاوی تحویل آپارتمان و مبیع

بخش دوم – دعاوی قراردادی

 • دعاوی اجرای تعهدات قراردادی
 • دعاوی تایید و اعلام فسخ – بطلان – انفساخ قرارداد
 • دعاوی اثبات قرارداد
 • دعاوی بی اعتباری قرارداد
 • دعاوی تضامین قراردادی
 • دعاوی مطالبه خسارات قراردادی
 • سایر دعاوی راجع به قراردادها

 

بخش سوم – خدمات امور حقوقی – قراردادها

 • تهیه و تنظیم قرارداد
 • مذاکرات و حضور در جلسات قراردادی
 • مکاتبات قراردادی
 • مشاوره های حقوقی راجع به قراردادها

 

بخش ششم – داوری

 • دعوای اجرای رای داور
 • دعوای ابطال رای داور
 • دعوای اعلام بطلان رای داور
 • داوری اختلافات
 • وکالت در داوری به وکالت از خواهان یا خوانده

 

دفتر حقوقی آذرباد

مقالات راجع به دعاوی حقوقی – امور حقوقی