دعاوی حقوقی – امور حقوقی

بخش اول – دعاوی ملکی

 •  دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر
 • دعاوی تصرف
 • دعاوی خلع ید
 • دعاوی مشارکت در ساخت ( فسخ – بطلان – اجرا )
 • ، دعاوی بطلان معاملات
 • دعاوی ابطال اسناد انتقال ملک
 • ، مانند دعاوی اجرت المثل ایام تصرف ناشی از تصرفات
 • دعاوی مطالبه اجور معوقه
 • دعاوی تقسیم نامه
 • دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به اخذ پایانکار – الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • سایر دعاوی مطالبه خسارات وارده به املاک و سایر دعاوی راجع به اختلافات ملکی.
 • دعاوی اثبات مالکیت

بخش دوم – دعاوی مربوط به امور ماترک متوفی و ارث

 • درخواستهای گواهی  انحصار وراثت
 • خلع ید برخی از وراث متصرف در املاک و اجرت امثل ایام تصرف آنها
 • دعاوی مطالبه ماترک متوفی
 • دعاوی تقسیم ترکه
 • دعاوی راجه به موضوعات امور حسبی؛ مانند وصیت نامه ها، قیمومت و امین و سایر مواردی که در خصوص حمایتهای قانونی نسبت به اشخاص محجور( اشخاص مجنون، سفیه و صغار) در این قانون وجود دارد.

بخش سوم – دعاوی قراردادی

 • دعاوی اجرای تعهدات قراردادی
 • دعاوی تایید و اعلام فسخ – بطلان – انفساخ قرارداد
 • دعاوی اثبات قرارداد
 • دعاوی بی اعتباری قرارداد
 • دعاوی تضامین قراردادی
 • دعاوی مطالبه خسارات قراردادی
 • سایر دعاوی که برخاسته از قراردادها باشد

پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی هم در مراجع قضایی و هم در مراجع داوری انجام می پذیرد.

 

بخش چهارم – حدمات امور حقوقی – قراردادها

 • تهیه و تنظیم قرارداد
 • مذاکرات و حضور در جلسات قراردادی
 • مکاتبات قراردادی
 • مشاوره های حقوقی راجع به قراردادها

 

دفتر حقوقی آذرباد

مقالات راجع به دعاوی حقوقی – امور حقوقی