شرکتهای تجاری به عنوان مهمترین اشخاص تاجر در سطح داخلی و بین المللی، دارای مسائل بسیار گسترده حقوقی هستند.

خدمات حقوقی شرکتهای تجاری در چند دسته زیر ارائه می گردد.

بخش اول- وکالت در دعاوی علیه شرکتهای تجاری به عنوان وکیل شرکت 

 

بخش دوم – وکالت به عنوان وکیل دعاوی شرکتها – دعاوی علیه مدیران 

  • وکالت از شرکت در برابر دعاوی اشخاص بر علیه تصمیمات مدیران – مانند ابطال صورتجلسات یا اقدامات مدیران
  • وکالت از شرکت در برابر دعاوی اشخاص بر علیه تصمیمات مجامع – مانند دعاوی ابطال صورتجلسات 
  •  وکالت در دعاوی تخصصی شرکتها – مانند وکالت دعاوی سوء استفاده مدیران شرکت از منافع و اموال شرکت

بخش سوم – مشاوره حقوقی به عنوان وکیل شرکتها

  • مشاور حقوقی شرکت برای امور قراردادهای شرکت
  • مشاور حقوقی شرکت برای تصمیمات مانند صورتجلسات مجامع و هیاتها
  • مشاوره حقوقی شرکت مانند اموری مانند عزل و نصب مدیران
  • مشاور حقوقی شرکت مانند امور ادغام شرکتها و دعاوی ثبت شرکتها
  • حضور در جلسات شرکتها بابت امور قراردادها و روابط تجاری و اقتصادی شرکت و انجام مذاکرات و تنظیم قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی یا فارسی
  • سایر امور حقوقی که به نحوی با حقوق شرکتهای تجاری مرتبط است

امیر آذرباد وکیل امور شرکتهای تجاری