قراردادهای شرکتهای تجاری طیف وسیعی از قراردادهای تجاری را در بر می گیرد. قراردادهای شرکتها را بر اساس موضوع فعالیت آنها تقسیم بندی نمود. بسیاری از این قراردادا در سه دسته کلی زیر جای می گیرند.

 • قرارداد ارائه خدمات فنی و مهندسی : تنظیم و مشاوره حقوقی قراردادهای خدمات فنی و مهندسی. 
 • قراردادهای خرید و فروش کالا ( قراردادهای داخلی و بین المللی : تنظیم و مشاوره حقوقی قراردادهای خرید و فروش کالا
 • قراردادهای پشتیبانی فنی و خدماتی : تنظیم و مشاوره حقوقی قراردادهای پشتیبانی فنی و مهندسی
 • قراردادهای پرسنلی : تنظیم و مشاوره قراردادهای کارگر و کارفرما 
 • قراردادهای استخدامی : تنظیم و مشاوره حقوقی قراردادهای استخدامی مدیران و کارکنان
 • قراردادهای رازداری و عدم افشاء : تنظیم و مشاوره حقوقی قراردادهای عدم افشاء اطلاعات و اسرار تجاری شرکت
 • قراردادهایی که به فراخور فعالیتها و نیازهای شرکت مورد نیاز است. 

 

خدمات حقوقی شرکتها :

————————

 • مشاور حقوقی شرکت برای امور قراردادهای شرکت
 • مشاور حقوقی شرکت برای تصمیمات مانند صورتجلسات مجامع و هیات مدیره
 • مشاوره حقوقی شرکت مانند اموری مانند عزل و نصب مدیران
 • مشاور حقوقی شرکت مانند امور ادغام شرکتها و دعاوی ثبت شرکتها
 • حضور در جلسات شرکتها بابت امور قراردادها و روابط تجاری و اقتصادی شرکت و انجام مذاکرات و تنظیم قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی یا فارسی
 • سایر امور حقوقی که به نحوی با حقوق شرکتهای تجاری مرتبط است

امیر آذرباد وکیل امور شرکتهای تجاری