شرکتهای تجاری به عنوان مهمترین اشخاص تاجر در سطح داخلی و بین المللی، دارای مسائل بسیار گسترده حقوقی هستند.

خدمات حقوقی شرکتهای تجاری در چند دسته زیر ارائه می گردد.

بخش اول- وکالت به عنوان وکیل دعاوی شرکتها – دعاوی خود شرکت تجاری

 • وکالت در دعاوی علیه شرکتهای تجاری به عنوان وکیل شرکت 
 • وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث

 

بخش دوم – وکالت به عنوان وکیل دعاوی شرکتها – دعاوی علیه مدیران 

 • وکالت از شرکت در برابر دعاوی اشخاص بر علیه تصمیمات مدیران – مانند ابطال صورتجلسات یا اقدامات مدیران
 • وکالت از شرکت در برابر دعاوی اشخاص بر علیه تصمیمات مجامع – مانند دعاوی ابطال صورتجلسات 
 •  وکالت در دعاوی تخصصی شرکتها – مانند وکالت دعاوی سوء استفاده مدیران شرکت از منافع و اموال شرکت

بخش سوم – مشاوره حقوقی به عنوان وکیل شرکتها

 • مشاور حقوقی شرکت برای امور قراردادهای شرکت
 • مشاور حقوقی شرکت برای تصمیمات مانند صورتجلسات مجامع و هیاتها
 • مشاوره حقوقی شرکت مانند اموری مانند عزل و نصب مدیران
 • مشاور حقوقی شرکت مانند امور ادغام شرکتها و دعاوی ثبت شرکتها
 • حضور در جلسات شرکتها بابت امور قراردادها و روابط تجاری و اقتصادی شرکت و انجام مذاکرات و تنظیم قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی یا فارسی
 • سایر امور حقوقی که به نحوی با حقوق شرکتهای تجاری مرتبط است

دفتر حقوقی آذرباد

نوشته های راجع به وکیل امور شرکتها