ارائه خدمات حقوقی راجع به دعاوی کیفری :

الف- دعاوی جزایی و کیفری در مورد جرائم علیه اموال و مالکیت

  • دعاوی کلاهبرداری 
  • دعاوی خیانت در امانت 
  • دعاوی کیفری در مورد شرکتهای تجاری
  • دعاوی کیفری جک

 

ب- دعاوی جزایی و کیفری در مورد جرائم علیه تمامیت جسمی

  • دعاوی کیفری امور پزشکی 
  • دعاوی قتل
  • دعاوی تصادفات