خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در دو بخش ارائه می شود:

الف -دعاوی ارث 

 • انحصار وراثت : اخذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت

 • وصیت نامه : دعاوی ابطال و اعلام بطلان وصیت نامه – تایید و تنفیذ وصیت نامه – مشاوره حقوقی راجع به انواع وصیت نامه های عادی – سری – رسمی – خود نوشت

 • تقسیم ترکه : دعاوی تقسیم ماترک – مطالبه مهریه از ماترک متوفی – دعاوی توقیف ماترک برای مطالبه مهریه

 • دعاوی و اختلافات وراث پیرامون ماترک متوفی

 • مهرو موم ترکه

 • تصفیه ترکه

 • تحریر ترکه

ب – امور خانوادگی : شامل دعاوی مرتبط با حقوق خانواده

 • مطالبه مهریه 

 

 • توقیف اموال به جهت مطالبه مهریه

 

 • ممنوع الخروجی بواسطه اجرای مهریه

 

 • طلاق توافقی