مشاوره تجارت بین المللی یکی از خدماتی است که توسط وکیل امور تجارت بین المللی ارائه می گردد. تنظیم روابط بین المللی تجاری یک بنگاه اقتصادی  و شرکت نیاز مند دانش حقوق تجارت بین المللی است. روابط قراردادی بین المللی ، شناخت دست اندرکاران تجارت بین المللی ، آثار اقدامات حقوقی و تجاری در سطح بین المللی همگی در این حوزه قرار می گیرند.