خدمات حقوقی حقوق دعاوی بین المللی – مراجع قضایی مشتمل بر بخشهای زیر است:

 دعاوی بین المللی نزد مراجع قصایی

  • اقامه دعاوی بین المللی در مراجع قضایی ایران
  • دفاع از دعوای بین المللی نزد مراجع قضایی ایران
  • طرح درخواست اجرای رای داوری بین المللی در مراجع قضایی ایران
  • ابطال آرای داوری ( رای داوری داخلی در دعاوی بین المللی ) در مراجع قضایی ایران

 

امیر آذرباد – وکیل امور دعاوی بین المللی