خدمات حقوقی راجع به اختراع – علامت تجاری ( برند ) و طرح صنعتی در سه بخش ارائه می شود:

۱- بخش راجع به امور ثبت اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی

در این بخش، اقدام به ثبت این اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی ، از ابتدا تا انتها که همان گرفتن گواهی ثبت است توسط وکیل دادگستری امیر آذرباد انجام می گیرد.

 

۲- بخش راجع به تنظیم و مشاوره قراردادها بر پایه اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی 

تنظیم قراردادهای داخلی و یا بین المللی که بر اساس گواهی های ثبت اختراع – علامت تجاری یا طرح صنعتی هستند. 

 • قراردادهای لیسانس
 • قراردادهای مشارکت در تولید
 • قراردادهای فروش و انتقال حقوق مادی اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی

از جمله قراردادهایی است که در سطح داخلی و یا بین المللی بر اساس این گواهی ها تنظیم و اجرا می گردد.

 

۳- وکالت در دعاوی حقوقی و یا کیفری نقض حقوق مالک و یا استفاده کننده از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی 

دعاوی و اختلافات راجع به اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی یا وصف حقوقی دارند و یا وصف کیفری.

 • دعاوی حقوقی علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی
 1. دعاوی ابطال ثبت اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 2. دعاوی مطالبه خسارات ناشی از استفاده غیر مجاز از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 3. دعاوی الزام به ثبت اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 4. دعاوی منع استفاده از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 5. سایر دعاوی بر پایه اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی

 

 • دعاوی کیفری اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 1. دعاوی و شکایات راجع نقض حقوق دارنده علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی

 

نوشته های کاربردی دفتر حقوقی آذرباد پیرامون این بخش:

دفتر حقوقی آذرباد