وکیل متخصص شرکتهای تجاری

آشنایی با حقوق تجارت داخلی

آشنایی با حقوق تجارت داخلی ، آشنایی با موضوعات حقوقی تجارت داخلی نظیر امور راجع به تجار – ورشکستگی – ضمانت های تجاری حمل و نقل و سایر موضوعات راجع به حقوق تجارت داخلی است.

 دسته ای در این سایت در مورد حقوق تجارت داخلی در نظر گرفته شده است تا موضوعات حقوق تجارت داخلی را با دیدی تخصصی مورد بررسی قرار دهد. هدف این است که تجربیات سالها وکالت در دعاوی تجاری در اختیار تجار فهیم کشورمان قرار گیرد.

دعاوی و اختلافات تجاری طیف وسیعی از مسائل حقوقی تجاری را در بر می گیرد، از امور تعزیراتی گرفته تا وضعیت تجار – قوانین بازرگانی – دفاتر تجاری – ضمانت نامه – حق العمل کاری – حمل و نقل – ورشکستگی – امور اسناد تجاری – قراردادهای تجاری مشارکت و فروش و غیره که نیازمند توجهی خاص و تخصصی به این بخش  از ناحیه یک وکیل امور تجاری می باشد.

حضور در جلسات قراردادی برای ارائه مشاوره جقوقی و در جهت تنظیم بهتر قراردادهای تجاری داخلی از اموری است که یک وکیل تجاری در آن ایفاء نقش می نماید.

امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی