وکیل متخصص شرکتهای تجاری

قوانین و مقررات معدن

با سلام – قوانین و مقررات معدن موضوع این نوشتار حقوقی است. قوانین و مقررات پراکنده ای سابقا وجود داشت که عبارت بودند از قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷ ، قوانین معدن ۱۳۲۶ ، اصلاح ماده ۱۶ مصوب ۱۳۴۲ و ۱۳۶۲ ، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ که همگی آنها به موجب قانون مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ نسخ گردیدند. البته مواد متعددی از قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ نیر در سالهای بعد از ۱۳۷۷ اصلاح و مواردی نیز الحاق شده است، اما به هر ترتیب قوانین و مقررات معدن در وضعیت کنونی همین قانون معادن ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و البته مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نطام می باشد.

قانون معادن اخیر، البته در آبان ماه سال ۱۳۹۰، آبان ماه سال ۱۳۹۲ و اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اصلاحیه ها و الحاقات متعددی را به خود دیده است. بنابر این چنانچه به نحوی در حوزه امور معادن دستی بر آتش دارید خواه مالک و یا ذینفع معدن هستید یا وکیل امور معدن هستید و در امور حقوقی معدن فعالیت می نمایید، می بایست کتاب قانون معادن بعد از اصلاحات و الحاقات بعد از تاریخهای فوق را ملاک عمل قرار دهید.در خصوص معادن و دعاوی و اختلافات امور معادن دفتر وکالت امیر آذرباد خدمات حقوقی تخصصی ارائه خواهد نمود.

آیین نامه اجرایی این قانون هم در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است و موادی از این آیین نامه نیز اصلاحاتی را به خود دیده است. هرچند که در قانون معادن پیش بینی گردیده است که مواد متعددی از آن نیاز مند آیین نامه خواهد بود. این آیین نامه نیز مصون از اصلاح و الحاق نماند و در تیر ماه و شهریور ماه سال ۱۳۹۶، اصلاحات و  الحاقاتی حدودا در ۴ مورد به خود دید.

با تصویب این آیین نامه نیز بالتبع، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت ۲۰۳۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی ، موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۳۹/ت ۲۹۳۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ در قسمت های مغایر لغو گردید.

قوانین و مقررات معدن در نظام فعلی قانونی کشور همین مواردی است که فوقا اشاره شد. البته این به این معنا نیست که مواد مرتبط در موضوع معادن وجود نداشته باشد.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط :

دعاوی حقوقی – امور حقوقی – داوری