خدمات حقوقی تجارت بین المللی ( مشاوره – وکالت دعاوی اختلافات و خدمات امور قراردادها ) مرتبط با امور تجاری زیر:

 

 • قراردادها و دعاوی امور صادرات و واردات کالا 
 • قراردادها و دعاوی امور حمل و نقل بین المللی کالا
 • دعاوی و اختلافات مربوط به امور گمرکی
 • دعاوی و اختلافات مرتبط با ترخیص کالا

 

 • قراردادهای تجاری بین المللی
 • مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی
 • مکاتبات قراردادی تجاری بین المللی
 • اینکوترمز 
 • مشاوره حقوقی بین المللی به عنوان وکیل امور تجارت بین المللی 

 

 • پرداخت های بین المللی و حقوق بانکی 
 • ضمانت نامه های بانکی 
 • تضامین قراردادی بین المللی 
 • بیمه های بین المللی کالا

 

 • دعاوی و اختلافات تجاری بین المللی در سطح دادگاههای ملی و دادگاههای خارجی
 • شناسایی و اجرای آراء دادگاههای دادگاههای خارجی
 • داوری اختلافات تجاری بین المللی در دیوان های داوری بین المللی 
 • شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی