خدمات حقوقی بین المللی در خصوص قراردادهای بین المللی به شرح زیر است: