تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی - وکیل دعاوی اجاره - وکیل متخصص شرکتهای تجاری

وکالت دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث

با سلام – شرکتهای تجاری بواسطه روابط تجاری و معاملاتی گسترده ای که دارند، نیاز دارند که برخی از حقوق خود را از طریق مراجع قضایی و یا داوری مطالبه نمایند، بنابر این؛ وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث نیازی مبرم برای شرکت تجاری است.

  • اولین قدم در اقامه دعوی به وکالت از شرکت

شرکتهای تجاری اعمال و فعالیتهای خود را از طریق رکن اداره کننده شرکت به موقع اجرا می گذارند، مواد ۱۱۸، ۱۲۴، ۱۲۵ و دیگر مواد لایجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و فصول مربوطه به اختیارات و وظایف مدیران این موارد را به تفصیل بیان نموده است.

بنابراین، وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث مستلزم اخذ وکالت از شرکت است که از ناحیه مدیران صورت می پذیرد. در این باره و برای دیدن موارد راجع به اعطاء وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث می بایست به اساسنامه شرکت نیز مراجعه نمود.

هم به لحاظ تشخیص اشخاص دارای صلاحیت امضاء و هم به لحاظ اینکه حسب مورد مصوبه ای از هیئت مدیره برای وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث ضروری باشد، می بایست موارد اساسنامه شرکت به دقت مورد مطالعه واقع گردد.

  • سندیت دفاتر تجاری شرکت

شرکتهای تجاری، نه تنها به موجب بند ۴ از ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات آنها تجاری محسوب می گردد، بلکه در حدود ماده ۱۴ از همین قانون، در شرایطی سندیت دارند. در مورد سندیت دفاتر تجاری، در نوشته دیگری موارد سندیت دفاتر تجاری به تفصیل شرح داده می شود.

امیر آذرباد – وکیل امور شرکتهای تجاری

سایر مقالات:

 

 

تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی - وکیل دعاوی اجاره - وکیل متخصص شرکتهای تجاری

وکیل شرکتهای تجاری

با سلام – وکیل شرکتهای تجاری عنوانی با مسامحه است اما در عمل وکیل شرکتهای تجاری بسیار مورد نیاز و ضروری است. حقوق شرکتهای تجاری ، حقوقی کاملا تخصصی است. قطع نظر از اینکه حقوق تجارت ، حوزه ای تخصصی به شمار می آید، در خود زمینه های حقوق تجارت نیز، زمینه های حقوقی تخصصی به چشم می خورد. از این روی وکیل شرکتهای تجاری دارای دانش حقوق شرکتهای تجاری و تجربه کافی در زمینه حقوق شرکتهای تجاری است.

  • قوانین و مقررات شرکتهای تجاری

قوانین ناظر بر شرکتهای تجاری ، بسیار بسیار گسترده هستند، از قوانین بودجه گرفته تا قوانین مالیاتی ، قوانین حقوقی و کیفری و اداری و بسیاری از موارد دیگر که به صورت پراکنده در قوانین موضوعاتی به شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است.

در این میان، قوانینی که مشخصا ناظر به خود شرکتهای تجاری هستند، از جمله قانون تجارت – لایحه اصلاح قانون تجارت – قانون بخش تعاون ناظر به شرکتهای تعاونی هستند که قوانین مادر حقوق شرکتهای تجاری را تشکیل می دهند.

  • قراردادهاو روابط شرکتهای تجاری

روابط حقوقی که در شرکتهای تجاری مطرح هستد را به چند دسته تقسیم می کنیم.

۱- روابط حقوقی میان شرکت و اشخاص ثالث

اشخاص ثالث هم می تواند اشخاص حقیقی باشند و یا اشخاص حقوقی. قرارادها و توافقاتی که میان شرکت و اشخاص ثالث برقرار می شود از ناحیه مدیران شرکت متعقد و امضاء می گردد. چرا که رکن اداره کننده در شرکت تجاری ، مدیریت است. هیات مدیره نیز یا خود توافقات و قراردادها را منعقد می کند و یا مراتب را به مدیر عامل تفویض و او قرادادهای شرکت را امضاء می نماید. معمولا به لحاظ اهمیت قراردادهای شرکت ، دارندگان حق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مدیر عامل است.

بنابر این برای اینکه مطلع باشیم قراردادی که از ناحیه شرکت امضاء می شود دارای اعتبار است یا خیر باید ببینیم دارنده حق امضاء از ناحیه شرکت کیست؟ اختیارات وی تا چه حدودی است؟اختیارات وی در چه زمینه ای است؟ که بررسی این امور معمولا با وکیل شرکت است ، وکیل شرکت با بررسی اساسنامه شرکت ، آخرین روزنامه شرکت که در آن دارندگان حق امضاء شرکت مشخص شده اند و همچنین بررسی آن لاینی که به این منظور در سامانه های اداراه مربوطه وجود دارد می تواند به راستی آزمایی های مورد نظر اقدام نماید.

۲-   روابط حقوقی درون شرکت