بخش اول:  ثبت اختراع – ثبت علامت تجاری ( برند ) – ثبت طرح صنعتی

——————————————————————————————————

 • ثبت اختراع
 • ثبت علامت تجاری – برند
 • ثبت طرح صنعتی

 

 

بخش دوم: تنظیم قراردادهای مبتنی بر اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی

————————————————————————————————————

 • قراردادهای لیسانس
 • قراردادهای مشارکت در تولید
 • قراردادهای فروش و انتقال حقوق مادی اختراع – علامت تجاری ( برند ) – طرح صنعتی

 

 

بخش سوم: دعاوی حقوقی / کیفری نقض حقوق مالک و یا استفاده کننده از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

دعاوی و اختلافات راجع به اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی یا وصف حقوقی دارند و یا وصف کیفری.

 • دعاوی حقوقی علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی
 • دعاوی ابطال ثبت اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • دعاوی مطالبه خسارات ناشی از استفاده غیر مجاز از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • دعاوی الزام به ثبت اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • دعاوی منع استفاده از اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • سایر دعاوی بر پایه اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • دعاوی کیفری اختراع – علامت تجاری  برند ) طرح صنعتی
 • دعاوی و شکایات راجع نقض حقوق دارنده علامت تجاری – برند و معاهدات بین المللی