خدمات حقوقی راجع به وکالت در دعاوی بین المللی به دو دسته وکالت در دعاوی بین المللی در مراجع قضایی داخلی و وکالت در دعاوی بین المللی در مراجع داوری تقسیم می گردند.

 

 

۱– دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی

 • دفاع در دعوای بین المللی علیه موکل نزد مراجع داوری بین المللی
 • تنظیم لوایح دفاعیه به زبان انگلیسی راجع به دعاویی که در پروسه داوری بین المللی تحت رسیدگی هستند.
 • تنظیم درخواستهای داوری بین المللی به زبان انگلیسی راجع به طرح دعاوی بین المللی در مراجع داوری بین المللی.
 • مشاوره حقوقی راجع به اختلافات بین المللی که می بایست از طریق داوری حل و فصل گردند، مشاوره حقوقی راجع به طرح دعاوی بین المللی که به سازمانها و مراکز داوری بین المللی می بایست برای حل و فصل ارجاع گردند.
 • وکالت در مراجع قضایی ایران راجع به طرح دعاوی ابطال رای داروی یا اعلام بطلان آراء داوری و یا دفاع از موکلین در مورد دعاوی علیه ایشان در صورتی که محاکم قضایی ایران صالح به رسیدگی به دعاوی موضوع این بند هستند.

 

۲- وکالت در دعاوی بین المللی در مراجع قضایی داخلی

 

  • اقامه دعوی بین المللی در مراجع قضایی داخلی
  • دفاع در دعوای بین المللی مطروحه علیه موکل نزد مراجع قضایی داخلی
  • تنظیم لوایح دفاعیه راجع به دعاویی که در پروسه رسیدگی قضایی تحت رسیدگی هستند.
  • مشاوره حقوقی راجع به اختلافات بین المللی که می بایست از طریق قضایی اقدام گردد.
  • وکالت در مراجع قضایی ایران راجع به طرح دعاوی ابطال رای داروی یا اعلام بطلان آراء داوری و یا دفاع از موکلین در مورد دعاوی علیه ایشان در صورتی که محاکم قضایی ایران صالح به رسیدگی به دعاوی موضوع این بند هستند.

 

دفتر حقوقی آذرباد