وکیل امور ملکی

دعاوی خلع ید

با سلام – دعاوی خلع ید یکی از دعاوی و اختلافات شایع در موضوع دعاوی ملکی است. بسیار اتفاق می افتد که یک ملک توسط شخصی تصرف شده باشد و مالک ملک از دادگاه بخواهد متصرف در ملک را که بدون اذن و اجازه وی یا قراردادی ملک را تصرف کرده از ملک خارج کند.

باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۳ ، دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه ای که برای کلیه دادگاهها لازم الاجرا است، دعوای خلع ید را منوط به این دانست که مالکیت خواهان به موجب سند مالکیت محرز باشد. بنابر این ، اگر فرضا ملکی را خریداری نموده اید و مبایعه نامه تنظیم شده است، تا تنظیم سند رسمی انتقال به نام شما، امکان طرح دعوی خلع ید وجود ندارد.

  • مالکیت رسمی خواهان به عنوان یکی از الزامات دعاوی خلع ید

بنابر این یکی از مستنداتی که برای طرح دعوای خلع ید مورد نیاز است، سند مالکیت است، البته سند مالکیتی که نام خواهان به عنوان مالک در ان درج شده باشد. سئوالاتی مطرح می گردد مبنی بر اینکه فرضا سند مالکیت در اختیار مالک نیست، مانند اینکه سند مالکیت مشاعی بوده و هریک از مالکین سند به تعداد مالکین صادر نشده است. در این موارد می توان در دادخواست از دادگاه تقاضای استعلام وضعیت ثبتی از اداره ثبت مربوطه نمود.

دعاوی خلع ید، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، در دادگاهی اقامه می گردد که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده اس. البته همانطوری که پش تر نیز گفته شد، شما می توانید دادخواست را هر یک از دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید ولی دادخواست به دادگاه صالح که همان دادگاه محل وقع ملک است ارسال خواهد گردید.

با سپاس –

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

www.lawoffices.ir